OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Årsmelding Oppdal Næringsforening 2020

- Godkjent på generalforsamling 17. juni 2021

Innhold

1.  Styret

2.  Viktigste saker i 2020

3.  Bemanning - organisering

4.  Årsmeldinger fra Faggruppene

5.  Heleide aksjeselskap

- Fellesgoder Oppdal AS

- Visit Oppdal AS

6. Statusrapporter løpende prosjekter

 • Videreutvikling Masterplan Oppdal

 • Skisporets Venner

 • Sykkel og vandring i Oppdal

 • Fjell - og Fårikålfestivalen

 • Miljøprosjektet

 • Parkeringsløsning i Oppdal sentrum

 • LS i Oppdal

7. ONF og Oppdal Kommune

8. Medlemsstatus

9. Økonomi

1. Styret i ONF

har i perioden bestått av:

 • Stein Mellemseter, Leder

 • Erik Sæther, Nestleder

 • Emily Bakker, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Reiseliv 

 • Morten Olsen, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Handel og Service

 • Sivert Sæteren, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Skifer

 • Henrik Vågen, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Bygg og Anlegg

Ordfører og rådmann har møte- og talerett i styret. I tillegg har NAV møterett i styret.

Det er avholdt 3 styremøter og det er behandlet 21 saker i 2020. Dette er lavere aktivitet enn tidligere år, men styret har i tillegg vært engasjert i prosjektet Videreutvikling av Masterplan Oppdal hvor det har vært avholdt 4 møter.

2. De viktigste sakene i 2020

Korona pandemien satte sitt preg på arbeidet i ONF i 2020. Foreningen har vært et talerør for næringslivets interesser i dette spesielle året.

Næringspolitikk

ONF har i 2020 gitt følgende næringspolitiske innspill og høringssvar:

Videreutvikling av Masterplan Oppdal Arbeidet i styringsgruppa for prosjekt videreutvikling av Masterplan Oppdal har hatt hovedfokus i 2020.

Gjennom året ble det avholdt 4 møter i styringsgruppa. Menon ferdigstilte «Reisemålet Oppdal – en økonomisk analyse» som ble presentert digitalt for kommunestyret og næringslivet i Oppdal. Denne analysen danner grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet.

Styringsgruppe er utvidet og består i dag av:

 • Harald Sundseth                        Leder

 • Hovedstyret i ONF

 • Bjørn Ove Ansnes                     Deltager i utarbeidelse av Masterplanen

 • Frøydis Aalberg Jacobsen        Deltager i utarbeidelse av Masterplanen

 • Randi Siri Fjærli                         Visit Oppdal

 • Mari Kvarberg Erdal                  Nasjonalparken Næringshage

 • Ingvill Dalsegg                           Oppdal kommune

 • Per Lund                                    Trøndelag fylkes-kommune

 • Narve Hårstad                           Oppdal Bygdealmenning

 • Ola Husa Risan                           Oppdal Sau og Geit

 • Anne Line Killingtveit                 Oppdal Bondelag

Næringsforum Oppdal

Korona pandemien førte til at Oppdal kommune opprettet et samarbeidsorgan med næringslivet for å kunne takle den krevende tiden på best mulig måte. Styreleder i ONF har fast plass i gruppen sammen med Oppdal kommunen, Nasjonalparken Næringshage, NAV, banker og regnskapskontor. Fra mars 2020 ble det avholdt ukentlige møter. Senere har frekvensen blitt endret til månedlige møter. Flere fra hovedstyret har vært innkalt til møtene. Nestleder Erik Sæther har deltatt ved flere anledninger med bakgrunn i at det er reiselivsbransjen som har blitt påført de største tapene i Oppdal i forbindelse med pandemien.

Næringsalliansen i Trøndelag

Næringsalliansen som består av 18 næringsforeninger i Trøndelag deriblant ONF, ble etablert i 2018 og kom i gang med arbeidet med felles innspill til sentrale myndigheter i 2019.

I forbindelse med koronakrisen i 2020 har Næringsalliansen avviklet ukentlige (etter hvert månedlige) møter og gitt mange næringspolitiske innspill til sentrale myndigheter. I tillegg har medlemmene kunnet utveksle nyttig informasjon og erfaringer.

Hyttetomta Oppdal & Rennebu

Prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu ble avviklet i 2020. Bakgrunnen for prosjektet har endret seg i form av at det ikke lenger selges hyttetomter, men nøkkelferdige hytter og at salget går gjennom profesjonelle firma. ONF er fremdeles opptatt av at Oppdal skal være en attraktiv kommune for fritidsbebyggelse. Markedsføring av hytte- og fritidsprosjekter er derfor tatt inn under www.oppdal.com for de bedrifter som bidrar i fellesgodefinansieringen.

3. Bemanning - organisering

Det er ingen ansatte i ONF. Styrets leder honoreres for å være den utøvende funksjonen i foreningen.

Regnskap og enkelte administrative tjenester utføres av Admento.

Foreningens styre består av leder, nestleder og lederne i de fire faggruppene. Ordfører og rådmann har tale- og møterett i styret.  NAV er medlem i foreningen som interesseorganisasjon og har møterett i styret.

4. Årsmeldinger fra Faggruppene

Oppdal Næringsforening har 4 faggrupper: RAPPORT FRA FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Prosjekt – kortreist håndverker

Styringsgruppen for Faggruppe Bygg og Anlegg har i 2020 bestått av:

 • Henrik Vågen, Consto Midt Norge AS avd LH-Bygg, leder

 • Aina Håker, Comfort Rørsenteret AS

 • Svein Erik Mellemsæter, Norrøn Laft Oppdal AS

 • Kristoffer Kleven, Kleven Bygg Oppdal AS (delvis i 2020)

I tillegg har grunneier Bjørn Sætrom deltatt i arbeidet med å tilrettelegge for markedsføring av hytte- og fritidseiendommer på www.oppdal.com.

Faggruppe Bygg og anlegg – kortreist håndverker har pr 31.12.20: 33 medlemsbedrifter.

Styret har jobbet med følgende i 2020: Oppdal 28.05.2021

Henrik Vågen

ONF FAGGRUPPE HANDEL OG SERVICE

Faggruppe ONF handel og service har som formål å være en interesseorganisasjon samt å initiere og gjennomføre fellesprosjekter for handels- og servicenæringen i Oppdal.

Styret i faggruppen har i 2020 bestått av:

 • Morten Olsen, Kontorplan (leder)

 • Sonja Skorheim, Husfliden

 • Stig Høiberg, Oppdalsbanken

 • Ingrid T. Yttergren, Domus Oppdal

 • Rune H. Fjelldal, Aunasenteret

 • Mette Myran, Circle K

 • Anne Dahle, Kiwi

Stein Mellemseter, Inhand AS (sekretær)

I 2020 ble det avholdt 1 møte i styringsgruppa.

Faggruppen har arbeidet med følgende prosjekter:

Parkering og tilgjengelighet i Oppdal sentrum

Parkeringsplasser og tilgjengelighet er helt avgjørende for næringslivet i Oppdal sentrum. Faggruppe handel og service er en pådriver for gode parkeringsløsninger. Ny E6 nordfra er kommet til Oppdals grense. Faggruppa har tatt initiativ til at ONF engasjerer seg i planprosessen rundt en evt. ny trase gjennom Oppdal.

Fjell- og Fårikålfestivalen

Dette er et samarbeidsprosjekt med Oppdal Sau- og Geit, der ONF faggruppe Handel og Service har eierskapet til hyttelivsmessa som arrangeres i Oppdal kulturhus, mens Oppdal Sau- og Geit har eiendomsretten til aktivitetene i og utenfor festivalteltet (Fårikålfestivalen) samt småskalamarkedet. Det er opprettet en egen prosjektgruppe som styrer prosjektet, med to representanter fra hver av eierne.

Arrangementet ble ikke gjennomført i 2020 pga. korona pandemien.

Miljøprosjektet

Formålet med prosjektet er å gjøre Oppdal sentrum til et rent, pent og trivelig sted å være. I dette prosjektet har ONF faggruppe Handel og Service to representanter i styringsgruppa sammen med to representanter fra Oppdal kommune.

Gjennomføringen fungerte godt i 2020, feiing, søppelplukk og gartnerarbeid ble gjennomført etter intensjon og budsjett. Prosjektet finansieres gjennom Fellesgoder Oppdal AS.

Vinterbelysningen ble fullfinansiert, innkjøpt og montert før jul 2019. Miljøprosjektet har overtatt ansvaret for opp- og nedtaking samt vedlikehold av utstyret.

Morten Olsen

Sign.

ÅRSRAPPORT FAGGRUPPE REISELIV

Leder i faggruppe reiseliv har deltatt i ONFs hovedstyre.  Faggruppens styre har i 2020 bestått av:

 • Emily Bakker

 • Erik Sæther

Faggruppen har ikke avholdt styremøter eller åpne medlemsmøter. Det har vært mye kontakt på telefon med medlemmer.

Faggrupper har vært representert i Næringsforum Oppdal i flere møter.  Dette har vært relatert til innspill vedr. koronarestriksjoner og smittevern.

Gruppen er også representert i markedsrådet for Visit Oppdal.  Dette er organet som utøver strategi og virkemiddelbruk for markedsarbeid i Visit Oppdal.

For faggruppe reiseliv

Erik Sæther

FAGGRUPPE SKIFER – ÅRSBERETNING 2020

Oppdal skiferforening har i perioden bestått av følgende 4 medlemsbedrifter som alle er produsenter:

Minera Skifer AS avd. Oppdal

Oppdal Sten AS

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS (PGS eies av AF-gruppen)

Oppdal Naturstein (gneis)  

Bedriftene har ca. 110-120 ansatte i Oppdal og omsetter for ca. 130 mill.

Skiferforekomstene som utnyttes er i all hovedsak lokalisert i Drivdalen med unntak for Svahøa i Trollheimen samt gneis på Lønset.

I perioden er det ikke avholdt møter, men i følgende tema/saker har det vært involvering:

Knuseprosjektet Skifer Unik II hvor de tre skiferbedriftene deltar sammen med Forset Grus AS og Jens Sæteren. Prosjektet går frem til 2021 og utføres i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Ny gang- og sykkelvei fra Hevle til Driva er et forsøksprosjekt hvor Forset Grus og PGS er involvert med betydelige leveranser.

ONF og finansiering av fellesgoder.

Prosjekt skifermuseum – skifernæringa er fortsatt en aktiv bidragsyter.

Norsk Bergindustri – nyheter og aktiviteter.

Styret har følgende sammensetning:

Leder:                            Sivert H Sæteren           Minera Skifer AS

Nestleder/ kasserer:       Jon Suleng,                    PGS

Sekretær                        Odd Bakk                       Oppdal Sten AS

1. vara  til styret              Arne Giskeødegård       Oppdal Naturstein

Sivert H Sæteren representerer Oppdal skiferforening i ONF via faggruppe skifer.

Petter Bye er innvalgt som representant fra næringen i Norsk Bergindustri.  

Oppdal 31.05.2021

 

Sivert H Sæteren

sign.

 

 

5. Heleide aksjeselskaper

 

Fellesgoder Oppdal AS

Følgende tiltak var i 2020 definert som fellesgoder:

 

Finansiering

Pr. 31.12.2020 var det signert 110 avtaler med bedrifter inkl. 8 avtaler med grunneiere/utviklere av fritidseiendommer.  Deltakelsen fra næringslivet har aldri tidligere vært så høy. Vi tolker dette som at næringslivet ser nytten av fellesgodefinansiering for å oppnå vekst og utvikling i Oppdal. Totalt bidrag fra næringslivet i 2020 var kr 1,7 mill og fra Oppdal kommune 2,3 mill.

 

Styret (og eier Oppdal Næringsforening) er opptatt av at tilførte midler i selskapet skal benyttes til operative tiltak. Administrasjonskostnadene er derfor holdt på et meget lavt nivå (4% av totale kostnader).

 

Administrasjon

Styret i Fellesgoder Oppdal AS består av:

Stein Mellemseter, styreleder og daglig leder

Ola Røtvei, nestleder

Geir Arild Espnes, Oppdal kommune

Siri Mette Furnes, ONF

Bjørn Sætrom, grunneier

 

Oppdal Næringsforening dekket i 2020 styrehonorar for representanter utpekt av foreningen, totalt kr 20 000.

 

Selskapet gikk i 2020 med kr 58 783 i overskudd og har en egenkapital pr. 31.12.20 på kr 113 902.

 

Visit Oppdal AS

Visit Oppdal AS er reisemålsselskapet for Oppdal og skal definere og utøve vertskaps-

funksjonene samt felles salg og markedsføring av Oppdal som reisemål.

 

Styret hadde følgende sammensetning i 2020:

Inger Anne Reinkind (leder)

Frøydis Aalberg Jacobsen, ONFs representant

Johan Veggen, Oppdal kommunes representant

Selskapet har et markedsråd som har en rådgivningsrolle rundt utarbeidelse av budsjetter og markedsplaner. Markedsrådet hadde i 2020 følgende sammensetning:

Steinar Furnes

Inge Lauritzen

Marit Sæteren

Erik Sæther

Gunnveig Schønheyder

Randi Siri Fjærli

Terje Volden

Knut Sneve

 

Visit Oppdals virksomhet finansieres primært gjennom Fellesgoder Oppdal AS. Selskapet hadde i 2020 et underskudd på kr 56 202, egenkapitalen var pr. 31.12.20 kr 98 363.

 

 

6. Statusrapporter løpende prosjekter

 

ONF har 7 løpende prosjekter i sin portefølje:

·       Videreutvikling Masterplan Oppdal

·       Skisporets Venner

·       Sykkel og vandring i Oppdal

·       Fjell- og Fårikålfestivalen

·       Miljøprosjektet

·       Parkeringsløsning i Oppdal sentrum

·       LS i Oppdal

 

 

Videreutvikling Masterplan Oppdal

Se pkt. 2 Viktigste saker i 2020. Masterplanen med vedlegg finnes her: http://masterplan.oppdal.com

 

Skisporets Venner

Skisporets Venner har vært et initiativ for å samle næringsdrivende og andre til å bidra til utvikling og preparering av turløypenettet i Oppdal. Skisporets Venner er representert i:

 

·       Prosjekt skiløyper som fordeler midlene fra fellesgodefinansiering til de som ønsker å preparere skiløyper i Oppdal 

·       Stamløypekomiteen som avgjør hvilke løyper som skal inngå i stamløypenettet og prioritere preparering av disse. 

 

Vinteren 2020 har det vært utfordrende snøforhold, men alt i alt en fin og lang sesong. 

 

Løypepreparering blir primært finansiert av Fellesgodeprosjektet. Dette prosjektet når imidlertid ikke alle bidragsyterne og Skisporets Venner vil derfor fortsette sitt arbeid mot øvrige næringsdrivende og hytteforeninger som bidragsytere. Vi har også opprettet en Vipps-konto der privatpersoner og andre kan bidra. Det er satt opp skilt på Grøtsetra, Osen og i Stølen. Vi har også fått satt opp hundebæsj-stasjoner på Grøtsetra, Stølen og Storli Gard. Storparten av det som kom inn av penger i løpet av sesongen ble benyttet til å utvide sesongen med 1 uke da fellesgodeprosjektet var tom for midler. Dette ble svært godt mottatt av lokalbefolkningen og hyttefolket. 

 

Stamløypenettet i Oppdal er på ca. 120 km. Løypene benyttes av fastboende, hytteeiere og tilreisende til turgåing og trening. Hytteundersøkelsen i 2015 viser betydningen av løypenettet for hytteeierne. Etter fjell og naturlandskap er preparerte skiløyper den viktigste faktoren for bruk av hyttene. 

 

For øvrig er all innsats fra Skisporets Venner dugnadsbasert. 

 

 

Bjørn Ove Ansnes 

 

Sykkel og vandring i Oppdal

Oppdal Næringsforening inviterte til oppstartsmøte 11.des. 2015 med formål å etablere et løpende prosjekt «Sykkel og Vandring i Oppdal» som var tenkt å være et overbyggings-prosjekt i forhold til de utviklingsprosjekter som foregår og samtidig være bindeleddet mot Fellesgodefinansieringen.

 

Styringsgruppen i 2020 har bestått av:

Oppdal kommune: Sjur Vammervold, kulturkonsulent.

Turløypeprosjektet «Opplev mer av Oppdal»: Kåre Holsetstuen

 

Kåre Holsetstuen tok over som prosjektleder fra 2018.

 

Øvrig deltakelse: Arbeid med "Sti og Løypeplan" i Oppdal kommune.

 

Vi fikk tilsagn på kr. 35 000 for 2020. Disse ble øremerket ny sti fra Festa til Osen, i tillegg til vedlikehold i Kåsen.

 

 

 

 

 

 

Orienteringer

Sti- og løypeplan vil brukes i planlegging og gjennomføring av nye stier og oppgradering/vedlikehold av eksisterende turstier i Oppdal.

"Sykkel og Vandring" vil også samarbeide med Miljø, plan og forvaltning i kommunen.

 

 

For styringsgruppa «Sykkel og vandring i Oppdal»

Kåre Holsetstuen

 

 

 

Fjell- og Fårikålfestivalen 2020

Festivalen ble ikke arrangert i 2020 pga korona pandemien.

 

Målsetningen for arrangementet:

«Fjell- og Fårikålfestivalen arrangeres første helgen i oktober i Oppdal hvert år. Landbruksorganisasjoner og næringslivet i kommunen samarbeider om arrangementet. Oppdal Sau- og Geit har eiendomsretten til Fårikålfestivalen og Oppdal Næringsforening tilsvarende eiendomsrett til hyttelivsmessa.  Oppdal Event AS er innleid som prosjektledelse.

 

Foruten å skape en folkefest skal arrangementet:

•       Markere Oppdal som en levende landbruksbygd, Norges største sauekommune og mandel-

        potetens vugge

•       Markere at Oppdal er en av Midt-Norges største hyttekommuner og at

        hyttebygging er et satsingsområde for Oppdal

•       Markere at Oppdal er distriktets handelssentrum

•       Profilere Oppdal som et attraktivt reisemål med mange aktiviteter.

 

Arrangementet inneholder utstillinger/salgsmesser, kulturelle innslag og andre aktiviteter primært forankret i aktører fra Oppdal.»

 

 

Morten Olsen

Prosjektleder

 

Miljøprosjektet 2020

Miljøprosjektet ble startet i 2006 under betegnelsen Gartnerprosjektet.  Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og kommune for å skape et trivelig sentrum.

 

I styringsgruppa for prosjektet sitter:

 

Thorleif Jacobsen, Oppdal kommune

Eirik Kvål, Oppdal kommune

Ingrid T. Yttergren, Coop Oppdal

Morten Olsen, Kontorplan AS, prosjektleder

 

Prosjektet har blitt omfattende og består i dag av tiltak som gjennomføres hele året.

·       Søppelrydding i hele Oppdal Sentrum i sommermånedene

·       Kontinuerlig vedlikehold av grøntarealer inkl. busker og trær samt plenklipping.

·       Ukentlig feiing i definerte sentrumsområder i sommermånedene

·       Vinterbelysning på stolper og trær

 

Miljøprisen ble ikke utdelt i 2020.

 

Miljøprosjektet har et årlig budsjett på ca. kr 500 000 som i sin helhet finansieres gjennom Fellesgoder Oppdal AS.

 

 

Morten Olsen

Prosjektleder

 

 

Parkeringsløsning i Oppdal sentrum

ONF har opprettet e i arbeidsgruppe som skal se på parkeringsløsning for Oppdal sentrum. I en analyse utført av Rambøll pekes det på behovet for å innføre tidsbegrenset parkering på de mest sentrale plassene i Oppdal.

 

Gruppa som består av Morten Olsen, Stig Flatmo og Geir Olav Hågensli arbeider tett opp mot kommunen. Det er lagt inn i forslaget til kommunal handlingsplan å avsette kr 250 000 til det videre arbeidet.

 

 

LS i Oppdal

Skytterlagene i Oppdal har arrangert tre Lansskytterstevner (1993, 2003 og 2013). Arrangementet har vært en suksess og har hatt stor økonomisk betydning for næringslivet i Oppdal.

 

Med årene har det kommet flere potensielle arrangørsteder på banen, bl.a. Stjørdal i vår region. Samtidig er det også kommet signaler om «faste» arrangementssteder som ønsker å trekke seg. Det frivillige Skyttervesen (arrangør) diskuterer i tillegg en mulig reduksjon i antall arrangementssteder for å sikre økonomien for disse.

 

ONF tok i 2017 initiativet til å opprette et prosjekt som skal synliggjøre Oppdal som potensielt arrangementssted for framtidige Landsskytterstevner. Målet var at Oppdal skulle stå som arrangør i 2023. Skyttertinget valgte imidlertid Steinkjer som arrangørsted. Komiteen er «satt på vent» inntil det kan være en mulighet for Oppdal å søke på nytt.

 

 

Stein Mellemseter

Sekretær prosjektgruppa

 

 

7. ONF og Oppdal kommune

Formannskapet har vedtatt å støtte ONF med et årlig beløp på kr 10 000. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i styret.

 

 

8. Medlemsstatus

Oppdal Næringsforening hadde 119 medlemmer ved utgangen av 2020. Dette er sju mindre enn ved forrige årsskifte. Medlemmene er fordelt på:

Faggruppe Bygg og Anlegg        33 medlemmer

Faggruppe Handel og Service    44 medlemmer

Faggruppe Reiseliv                     38 medlemmer

Faggruppe Skifer                          3 medlemmer

Interesseorganisasjoner   1 medlemmer

 

Utmeldte bedrifter i 2020:

·       Atle Måren

·       Autotal

·       Bent Owesen Keramikk og Glassfusing

·       Blekksmia

·       Driv HMS

·       Interiørarkitekt Sophie Elnan Flatval

·       Mediehuset OPP as

 

Ansvaret for medlemsverving er tillagt faggruppene.

 

 

9. Økonomi

Årsregnskapet for ONF Administrasjon viser et underskudd for 2020 på kr 1 403.

Prosjektregnskaper viser et akkumulert overskudd på kr. 1 475 047.

Egenkapitalen (uten prosjektene) er på kr.342 334.

 

Akkumulerte resultater for løpende prosjekter pr. 31.12.2020:

 

Miljøprosjektet                                          kr          172 943,-

Fjell- og Fårikålfestivalen                         kr            28 446,-

Skisporets Venner                                   kr          194 425,-

Vinterfest                                                  kr            20 405,-

Opplev mer av Oppdal                            kr          153 239,-

Bygg og Anlegg – Kortreist håndverker  kr            87 614,-

Hyttetomta Oppdal & Rennebu               kr                     0.-     

Videreutvikling Masterplan Oppdal          kr            -16 057,-

ONF prosjekt Fellesgodefinansiering      kr           239 778,-

LS i Oppdal                                              kr             18 275,-

AGA-fond                                                 kr            531 317,-     

Vinterbelysning i Oppdal                          kr             44 662,-

                       

Totalt                                                        kr        1 475 047

 

 

Forutsetningene for videre drift av ONF som samarbeidsorgan for næringslivet i Oppdal er fortsatt til stede.

 

 

 

                                          Oppdal 12. mai 2020

 

 

 

 

__________________                                                       __________________ 

Stein Mellemseter                                                              Erik Sæther     

Styreleder                                                                          Nestleder

 

 

 

__________________                                                       __________________

Morten Olsen                                                                     Emily Bakker

Faggruppe Handel og Service                                           Faggruppe Reiseliv

 

 

 

 _________________                                                        __________________

Henrik Vågen                                                                     Sivert Sæteren

Faggruppe Bygg og Anlegg                                               Faggruppe Skifer                                                              

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2022