OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Vedtekter for Oppdal Næringsforening

Vedtatt i generalforsamling 10.05.2016

Vedtekter for Oppdal Næringsforening

Vedtatt i generalforsamling 10.05.2016

§ 1 NAVN Foreningens navn er OPPDAL NÆRINGSFORENING (ONF)

§ 2 FORMÅL Oppdal Næringsforening er en medlemsorganisasjon med formål å styrke og videreutvikle næringslivet i Oppdal. Foreningen er partipolitisk uavhengig, men kan ta standpunkt i faglige, nærings- og samfunnspolitiske spørsmål.

Foreningen har som hovedoppgave: – å fremme medlemmenes næringspolitiske interesser (overfor kommunen og sammen med kommunen overfor fylkeskommunale og statlige myndigheter)

§ 3 MEDLEMSSKAP Som medlem kan opptas alle bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner innen Oppdal kommune. Oppdal kommune er medlem av foreningen.

Styret oppretter og avvikler Faggrupper.

§ 4 ØKONOMI OG KONTINGENT Finansiering av foreningens ordinære drift skjer ved medlemskontingent. Medlemskontingent for kommende år fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Denne skal være innbetalt innen utgangen av mars måned.

Alle aktiviteter utenom ordinær drift skal prosjektfinansieres gjennom frivillige bidrag fra deltagende medlemmer, eventuelle tilskudd fra Oppdal kommune og/eller annen ekstern finansiering. Alle slike prosjekt skal være godkjent av styret i ONF. §5 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og skal holdes innen 1.juli hvert år. Generalforsamlingen varsles med 1 måneds varsel.

Forslag fra medlemmene må være styret skriftlig i hende senest 3 uker før generalforsamlingen.

Innkalling til generalforsamling med saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene som e-post, senest 14 dager før Generalforsamling.

Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall med unntak for: – vedtektsendringer, jfr. § 15 –  oppløsning, jfr. § 18

§6 REPRESENTASJON PÅ GENERALFORSAMLINGEN Hvert medlem kan delta med flere representanter på generalforsamlingen, men har kun en stemme. Unntatt fra dette gjelder når medlem eier (har aksjemajoritet) og representerer flere bedrifter. Oppstår det tvil om hvem som har stemmerett, eller lar eieren seg representere ved fullmektig, skal representasjonen dokumenteres gjennom skriftlig fullmakt.

§ 7 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to personer til å skrive under protokollen 4. Godkjennelse av årsberetning og revidert regnskap 5. Fastsettelse av kontingent 6. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte i foreningen 7. Fastsettelse av budsjett for kommende år 8. Valg av – styreleder for to år – nestleder for 2 år – valgkomité for to år, leder velges hvert år – valg av revisor for ett år 9.  Behandling av innkomne forslag

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller 1/5 av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for.

§ 9 VALGKOMITE Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til styret, nestleder, valgkomite og revisor. Valgkomiteen består av 1 medlem fra hver Faggruppe med funksjonstid på to år. Innstillingen skal overleveres styret senest 3 uker før generalforsamlingen. Kandidater som foreslås må være kjent med og ha akseptert nominasjonen på forhånd. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 10 STYRETS SAMMENSETNING Styret skal ha følgende medlemmer • styreleder • nestleder • styremedlemmer Lederne av Faggruppene skal være styremedlemmer.

Ordfører og rådmann har møte- og talerett.

Funksjonstid for alle i styret, inkludert styreleder er 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Av disse må styreleder eller nestleder være til stede. Ved stemmelikhet har Styreleder dobbeltstemme.

§ 11 STYRETS OPPGAVER Styret skal lede foreningen i samsvar med vedtektene, og etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Aksjelovens bestemmelser anvendes analogt så langt de passer i forhold som ikke er beskrevet i vedtektene.

Styret utarbeider budsjettforslag overfor generalforsamlingen og har ansvaret for den økonomiske oppfølgingen av dette. Styret har fullmakt og plikt til å forelegge saker til høring hos naturlige samarbeidspartnere. Styret skal føre møteprotokoll. Styreleder har møte- og talerett i alle Faggrupper, utvalg, prosjekt- eller arbeidsgrupper.

§ 12 FAGGRUPPER Nye Faggrupper som ønskes etablert kan på hvilket som helst tidspunkt foreslås overfor styret for godkjenning. Hver faggruppe skal velge en styringsgruppe, bestående av leder og et nødvendig antall medlemmer. Valg i faggruppene skal rapporteres til styreleder i ONF senest 3 uker før generalforsamling..

Styringsgruppene er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 13 ADMINISTRASJON Styret skal påse at Oppdal Næringsforening har en administrativ ordning som er forsvarlig i forhold til de oppgaver og forpliktelser organisasjonen påtar seg.

§ 14 FORHOLDET TIL OPPDAL KOMMUNE Oppdal Næringsforening skal søke å opprette avtaler med kommunen som regulerer samarbeidet, gjensidige ytelser, støtte og representasjon. § 15 VEDTEKTSENDRING Endringer av, og tillegg til foreningens vedtekter, kan fattes på ordinær og ekstraordinær generalforsamling og da med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer skal meddeles medlemmene skriftlig senest 14 dager før generalforsamling.

§ 16 UTMELDELSE – EKSKLUSJON Utmeldelse kan bare skje skriftlig til styret senest 1. september forut før det kalenderår utmeldingen skal gjelde for. Medlemmer som unnlater å betale skyldig kontingent/aktivitetsbidrag kan av styret strykes og utelukkes fra foreningen. Krav på forfallen kontingent er dermed ikke bortfalt. Medlemmer som misligholder foreningens vedtekter eller beslutninger kan av styret ekskluderes eller suspenderes for en bestemt tid.

Begrunnet eksklusjonsvedtak skal meddeles vedkommende skriftlig. Styrets avgjørelse kan innankes for generalforsamlingen. Anken har utsettende virkning.

I særlige tilfeller kan ekstraordinær generalforsamling vedta at vilkårene for utmeldelse/eksklusjon fravikes.

§ 17 FULLMAKT Medlemmer som av ulike grunner er forhindret i å delta på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, kan tildele fullmakt.

§ 18 OPPLØSNING Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall stemmer for dette på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen bestemmer anvendelse av eventuelle midler. Forslag om oppløsning av foreningen skal snarest tilsendes medlemmene etter at det er mottatt.

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2022