OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Uttalelse ifm Reguleringsplan Oppdal Sentrum

Oppdal kommune

post@oppdal.kommune.no

 

 

                                                                                              Oppdal 03. februar 2014

 

Uttalelse i forbindelse med begrenset høring ny reguleringsplan for Oppdal Sentrum

For mange av Oppdal Næringsforenings medlemmer er et funksjonelt sentrum helt avgjørende for virksomheten. Foreningen har derfor prioritert arbeidet med en felles høringsuttalelse til den foreslåtte reguleringsplanen. Innspillene er basert på rådgiver i sentrumsutvikling, Odd Steinar Midtskogs vurderinger

Uttalelsen er vedtatt i ONFs hovedstyre 3. februar. Alle faggrupper er representert i hovedstyret og har behandlet denne høringsuttalelsen i sine respektive organer.

Sentrumsgate (gågate/shared space) – Det nye sentrum

Ei sentrumsgata som innbyr til folkeliv er et spennende og godt forslag i sentrumsplanen. ONF vil sterkt anbefale en sentrumsgate som shared space hvor bilene kun kan ferdes på de myke trafikantenes premisser. De næringsdrivende i området er helt klare i sitt ønske om shared space med opprettholdelse av de parkeringsmuligheter som eksisterer i dag. Vi er skeptiske til om en ren gågate vil fungere. Vi siterer fra Odd Steinar Midtskogs rapport:

«I prinsippet finnes det bare én god grunn til å etablere en gågate, spesielt hvis man vil at den skal fungere: Området er så fullt av folk at det ikke er plass til biler lenger. I Norge ligger alltid andre årsaker til grunn, derfor finnes det knapt gågater som fungerer her i landet. Det er ikke mulig å vedta at publikum skal bruke en gågate.»

Trafikale forhold

I det utsendte høringsutkastet kan det ikke være tatt hensyn til en trafikal løsning rundt Statoil. Veien som i dag i stor grad brukes til utkjøring fra stasjonen er terminert som blindvei mot gågata. Vi stiller oss undrende til hvordan man har tenkt å løse en sikker trafikal løsning her med stor trafikk, biler med campingvogner o.l. og ikke minst varelevering (drivstoff) fra store kjøretøy som kan bli tvunget til å rygge inn på Inge Krokanns veg! Vi kan slå fast at hvis innkjøring/utkjøring fra Inge Krokanns veg blir eneste mulige adkomst til Statoil vil dette være en svært dårlig, om ikke umulig, løsning.

En mye brukt gang- og sykkelvei langs Inge Krokanns veg krysser denne innkjøringen og dessuten ligger adkomsten til Statoil få meter fra en sterkt trafikkert rundkjøring på RV 70. Dette er trafikale forhold som må tillegges stor vekt. I tillegg til dette må man anta at Inge Krokanns veg vil bli mer trafikkert i framtiden når dagens gjennomfartvei (gammel E6) forsvinner.

P-plasser – Konkurransevridning

For de næringsdrivende i sentrumsgata vil behovet for kundeparkering og varelevering være avgjørende for en videre forretningsdrift. Et evt. bortfall av disse parkeringsplassene vil være sterkt konkurransevridende.

Hvis over 30 parkeringsplasser blir borte fra dette området, vil sannsynligvis det totale parkeringsregnskapet i sentrum reduseres i forhold til dagens nivå. Det vil si en svekkelse av handelsstandens konkurransekraft. En næring som er en av bærebjelkene i Oppdals næringsliv.

Midlertidige areal

Før man får etablert sentrumsgata med bebyggelse på begge sider av gata, ønsker ONF at de ubebygde områdene benyttes til aktivitetsareal, parkering og beplantning.

Torget

I kommunestyremøtet 26. november 2014 ble forslag om å stenge innkjøring til Torget fra Auneveien/Nyveien nedstemt mot 3 stemmer. Vi ser til vår forundring at denne innkjøringen nå er inntegnet som gang- og sykkelvei i utsendt høringsforslag. Vi antar dette beror på en misforståelse. Vi foreslår at man beholder gang- og sykkelvei langs fasaden Domus/Torgsenteret og innkjøringen til Torget som i dag.

Vi ber om at Odd Steinar Midskogs rapport videresendes til kommunestyrets representanter da våre innspill er basert på denne.

 

 

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

 

Stein Mellemseter

Styreleder

 

 

Vedlegg:         Rapport fra Odd Steinar Midtskog

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024