OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Protokoll fra generalforsamling

- 17. juni 2021

Protokoll ordinær generalforsamling i

Oppdal Næringsforening

Oppdal Turisthotell, Oppdal, 17. juni 2021.

Styreleder Stein Mellemseter ønsket velkommen til generalforsamling i Oppdal Næringsforening.  

På generalforsamlingen møtte:

Stein Mellemseter                      Inhand AS

Erik Sæther                                 Oppdal Turisthotell

Linda Mai Helmersen Weiseth   Bortistu Gjestegard

Henrik Vågen                              Consto MN AS

Morten Olsen                             Kontorplan AS

Frøydis Aalberg Jacobsen          Sparebank 1 SMN

Siri Helene Hundseth                 Sparebank 1 SMN

Ingrid T. Yttergren                     Coop Oppdal SA

Antall med stemmerett:             7

Antall fullmakter:                       0 

Antall stemmer:                         7

Antall til stede:                          8

 Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 2:   Valg av møteleder og sekretær

Vedtak: Stein Mellemseter ble valgt til møteleder og sekretær.

Sak 3:   Valg av to personer til å underskrive protokollen                                               

Vedtak: Frøydis Aalberg Jacobsen og Ingrid T. Yttergren ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4:   Årsberetning og regnskap             

Styreleder presenterte årsberetningen for 2020. Styreleder presenterte regnskapet for 2020. Regnskapet ble fremlagt med et underskudd på kr 1.403. Revisors beretning ble fremlagt for generalforsamlingen.

Vedtak: Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt med tilføyelse av et punkt i årsberetningen om ONFs holdning i løypestriden i Gjevilvassdalen.

Sak 5:   Fastsettelse av kontingent for 2022

Styret la frem forslag om følgende kontingenter for 2022:

Minimumskontingent kr 660,-

a) Omsetning mellom kr 500.000 -1 mill kr 1250,-

b) Omsetning mellom kr 1 mill. - 2,5 mill        kr 1 980,-

c) Omsetning mellom kr 2,5 mill. - 5  mill.     kr 2 700,-

d) Omsetning mellom kr 5 mill. - 10 mill.    kr 4 500,-

e) Omsetning mellom kr 10 mill. - 20 mill. kr 6 000,-

f) Omsetning mellom kr 20 mill. - 40 mill.      kr 8 000,-

g) Omsetning mellom kr 40 mill. – 60 mill.     kr 10 000,-

h) Omsetning over 60 mill.                               kr 12 000,-

Interesseorganisasjoner betaler minimumskontingent.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6:   Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte i foreningen

Styret foreslår samme styregodtgjørelse i 2022 som i 2021, til sammen kr. 145 000 eks. arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen betales ut etter følgende fordeling:

Styreleder kr.   90 000

Nestleder kr.   15 000

Styremedlem FG Handel og Service        kr.   10 000

Styremedlem FG Reiseliv                         kr.   10 000

Styremedlem FG Bygg og Anlegg           kr.   10 000

Styremedlem FG Skifer                            kr.   10 000

Til sammen                                              kr. 145 000

Vedtak: Forslaget til godtgjørelse ble enstemmig vedtatt.

Sak 7:   Fastsettelse av budsjett for 2022

Styreleder presenterte forslag til budsjett for 2022 med overskudd kr. 8.000. Egenkapitalen i foreningen er positiv og det er naturlig å budsjettere med et forholdsvis lavt overskudd.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2022 ble enstemmig vedtatt med tilføyelse av en note som spesifiserer at kostnader til regnskap og revisjon for ONFs løpende prosjekter inngår i budsjettet.

Sak 8:   Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av Morten Olsen.

a) Styret:

Styreleder:                                                            Stein Mellemseter        Valgt for 2 år i 2020

Nestleder                                                              Erik Sæther                   Gjenvalgt for 1 år

Styremedlem FG Handel og Service                  Morten Olsen                Velges av gruppestyre

Styremedlem FG Reiseliv                                    Emily Bakker                 Velges av gruppestyre

Styremedlem FG Bygg og Anlegg                      Henrik Vågen                 Velges av gruppestyre

Styremedlem FG Skifer                                       Sivert Sæteren               Velges av gruppestyre

Ordfører og rådmann har møte- og talerett i styremøter.

Vedtak: Alle ble enstemmig valgt.

b)       Valgkomite

Medlem FG Handel og Service                          Morten Olsen                Inntil ny repr. er valgt

Medlem FG Reiseliv                                            Lars Hevle                      Valgt for 2 år   

Medlem FG Bygg og Anlegg                              Inger Anne Reinkind     Valgt for 2 år i 2020

Medlem FG Skifer                                               Petter Bye                      Valgt for 2 år i 2020

Valgkomiteen består av 1 medlem fra hver faggruppe. Komiteen konstituerer seg selv.

Vedtak: Alle ble enstemmig valgt.

c)  Revisor

Som revisor ble BDO AS foreslått valgt for 1 år.

Vedtak: BDO AS ble enstemmig valgt for 1 år.

Sak 9:   Behandling av innkomne forslag

Det forelå ingen forslag til behandling.

         Frøydis Aalberg Jacobsen                                                             Ingrid T. Yttergren    

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2022