OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Parkeringsløsninger i sentrum

- ONF ønsker korttidsparkering

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

                                                                                                        Oppdal 30. juli 2021

Angående parkeringsløsninger i Oppdal Sentrum

Kommunestyret gjorde 4/4-2019 følgende enstemmige vedtak:

«Kommunestyret tar rapport «Parkeringsordning Oppdal sentrum», datert 9.januar 2019, utarbeidet av Rambøll til orientering.

Kommunestyret tar mottatte innspill fra private grunneiere til orientering. Kommunestyret slutter seg til plan for mulig innføring av tidsbegrenset parkering i Oppdal sentrum som redegjort for i saksframlegget.

Eventuell realisering av tidsbegrenset parkeringsordning for Oppdal sentrum tas opp til ny vurdering ved behandling av kommunens handlingsprogram 2020 - 2023 ved at;

Det søkes prioritert kr. 250.000,- inkl. mva. slik at rådmannen kan gjennomføre en forprosjektfase som avklarer omfanget og forhandle om avtaler med private grunneiere om en mulig parkeringsordning.

Framforhandlede avtaler mellom private grunneiere og Oppdal kommune vedrørende omfang og kostnadsfordeling m.m. legges fram for politisk behandling av kommunestyret før behandlingen av handlingsprogram 2021 - 2024.»

Dessverre ser det ikke ut til å være politisk vilje til å prioritere forprosjektet. Vedtaket er ikke blitt fulgt opp med midler (ikke prioritert i HP to ganger), og vi står per i dag dessverre uten denne viktige kartleggingen, som også skulle vise hvilke behov de næringsdrivende har for parkering til ansatte, servicebiler, varelevering og ikke minst kunder.

Nå har dette arbeidet blitt kanalisert til utvalg for Kultur, miljø og tekniske tjenester. Utvalget skal se helhetlig på Oppdal sentrum, med parkering som en del av denne.

ONF er svært opptatt av at næringslivet blir involvert i det arbeidet som nå ligger foran, og ber om at vi får inn to representanter i arbeidsgruppa som skal jobbe med prosjektet.

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

Stein Mellemseter

Styreleder

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024