Miljøprosjektet

- Et samarbeidsprosjekt for et trivelig sentrum

STATUSRAPPORT 2019

Miljøprosjektet ble startet i 2006 under betegnelsen Gartnerprosjektet. Bakgrunnen var et felles ønske om et renere og penere sentrum i sommerhalvåret. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og kommune. I styringsgruppa for prosjektet sitter:
Thorleif Jacobsen, Oppdal kommune
Eirik Kvål, Oppdal kommune
Ingrid T. Yttergren, Coop Oppdal
Rune Fjelldal, Aunasenteret (har bedt om fritak fra gruppen)
Morten Olsen har fra 2019 overtatt som prosjektleder etter Stein Mellemseter.

Prosjektet har med årene blitt omfattende og består i dag av tiltak som gjennomføres i tidssonen 15. mai til 1. oktober:
 Søppelrydding 2 ganger pr. uke i perioden 15. juni til slutten av august, ellers en runde pr. uke. Hvis forholdene tilsier det gjennomføres en miljørunde før påske. Vekst Oppdal/Miljøpatruljen er innleid til å gjennomføre denne oppgaven.
 Kontinuerlig vedlikehold av grøntarealer inkl. busker og trær og plenklipping. Dette arbeidet utføres av Strand Drift AS.
 Ukentlig feiing av sambruksgate, fortau, parkeringsareal og underganger mot jernbanen (hver tredje uke). Utført av Hoel og sønner.
 Diverse samarbeid og koordinering av tiltak i samarbeid med Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Oppdal kommune.
 Vinterbelysning..
 Bannere i forbindelse med arrangement. Pr. i dag ikke i drift pga. manglende sertifisering av montør.
 Oppfølger og pådriver for miljøtiltak som like produkter (møbler, søppelpunkt osv.) i sentrum.

Geografisk område
Prosjektet ble opprinnelig begrenset til området i sentrum mellom Nyveien, Inge Krokannsv., Vikavegen/Spar og O. Skasliens veg. Etter at ny E6 ble åpnet falt O.Skasliens vei ut av prosjektet (dekkes av Statens Vegvesen). Torgarealet ble imidlertid utvidet slik at totalt areal for bearbeiding er tilnærmet uendret.

Evaluering 2019
 I 2018 sto sambruksgata ferdig. Den er innlemmet i Miljøprosjektets rutiner for søppelrydding og feiing. Budsjettet for prosjektet ble økt ca 100 000 for å dekke dette området.
 En arbeidsgruppe utarbeidet i 2018 et forslag til en omfattende vinterbelysning i Oppdal Sentrum. Investeringskostnadene dekkes av Oppdal kommune, AGA-fondet og Oppdalsbanken. Miljøprosjektet har akseptert å ta drifts- og vedlikeholdsansvaret fra 2019. Dette vil utgjøre ca 70 000 pr. år inkl. avskrivinger som dekkes av midler fra Fellesgodefinansiering Oppdal AS.
Prosjektet ble ferdigstilt i 2019 og ble en stor suksess!
Tiltak/aktiviteter i 2019 er ut over dette gjennomført i henhold til vedtatt handlingsplan.
 Miljøpatruljen – Vekst Oppdal får stadig skryt for sin innsats. Det er gjennomført to «søppelrunder» pr. uke i høysesong og en runde pr. uke i skuldersesong. Rutene noe endret på grunn av endringene i sentrum.
 Vedlikehold av grøntarealer har fulgt «normal» praksis. Flere personer fra Strand Drift AS er hver dag engasjert i arbeidet med beplantning, vedlikehold, plenklipping osv.
 Hoel og sønner var i 2019 leid inn for feiing. Deres maskin er best tilpasset vårt behov og resultatet ser ut til å ha blitt bedre enn tidligere. Kostnadene er imidlertid økt.

Miljøprisen
2011: Nyveien 1-3
2012: Jernbaneverket
2013: Husfliden
2014: Aunasenteret
2015: Miljøpatruljen – Vekst Oppdal
2016: ikke utdelt
2017: Oppdalsbanken
2018: Ikke utdelt
2019: Ikke utdelt

Økonomi 2019
Kostnader Miljøprosjektet 2019:
Søppelrydding 75.735
Grøntarealer 346.830
Feiing 77.700
Julegate 7.012
Administrasjon 15.000
SUM 530.265,-
I tillegg har Miljøprosjektet administrert grøntarealer ved Skysstasjonen for Bane Nor.
Fra 2019 finansieres tiltak i regi av Miljøprosjektet av Fellesgoder Oppdal AS. Avtaler med entreprenører inngås med dette selskapet etter instruks fra Miljøprosjektet.

Oppdal 31. mars 2020
Morten Olsen
Prosjektleder