OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Kommuneplanens samfunnsdel 2023

Innspill fra ONF 5.9.2023

INNSPILL TIL HØRING OM KOMMUNEPLANENS SAMMFUNSDEL

Kommuneplanens samfunnsdel er viktig for næringslivet i Oppdal. Et velfungerende næringsliv er avhengig av et samspill med Oppdal kommune om premisser og rammebetingelser.

Oppdal Næringsforening mener at det framlagte utkastet til Kommuneplanens samfunnsdel har en rekke vesentlige mangler. Grunnlaget for «Et godt liv i ei attraktiv fjellbygd» er en bærekraftig økonomi for Oppdal kommune. Dette oppnås bare gjennom et velfungerende næringsliv som skaper arbeidsplasser og skatteinngang. Vi finner f.eks. ikke noe om dette på utkastets s. 7 der bl.a. «Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester» og «Regionmotor» er satsingsområder. Her burde ivaretakelse og videreutvikling av næringslivet vært et selvfølgelig punkt. Pr. i dag er det i vesentlig grad næringslivet som gir Oppdal status som regionssenter.

Landbruksnæringen er godt beskrevet i dokumentutkastet, og det er viktig. Men rammebetingelsene for resterende næringsliv, som står for den største delen av arbeidsplassene i Oppdal, er fraværende. Dette bør inngå i «hovedretning vi ønsker å utvikle oss i» som ordføreren skriver i innledningen. Vi tillater oss derfor å komme med innspill som er viktig for å ivareta og utvikle næringslivet i Oppdal og som vi mener må tas med i Kommuneplanens samfunnsdel

Besøksstrategi

ONF sammen med Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en Besøksstrategi for Oppdal. Nasjonalparken Næringshage er leid inn som prosjektledelse. Vi mener at konklusjonene i besøksstrategien må innarbeides i kommunens planverk.

En av konklusjonene i besøksstrategien vil sannsynligvis være opprettelsen av en destinasjonsledelse. Dette bør være en av flere kontaktpunkt mellom kommune og næringsliv.

Oppdal kommune har vært en god samarbeidspartner med næringslivet i utviklingen av fellesgodefinansiering for Oppdal. Det vil også i framtiden være nødvendig med et «spleiselag» selv om det fra sentralt hold nå utarbeides et system for besøksavgift.

Forutsigbarhet

Med utgangspunkt i en del kommunale vedtak vil vi minne om at forutsigbarhet er en vesentlig forutsetning for næringslivet i Oppdal. Dette mener vi bør innarbeides i samfunnsdelen.

Infrastruktur

For store deler av næringslivet i Oppdal er tilgjengelighet viktig.

En flytting av E6 vil svekke næringslivet og mulighetene for å utvikle Oppdal til en «Regionmotor» vesentlig. Dette ble veldig synlig i løpet av pandemien vi har vært igjennom. Og omsetningstallene for handelsnæringen er høyere om sommeren enn om vinteren.

Dessuten må Kåsen og Fritidsparken utvikles videre og bli en «motor» for utvikling i Oppdal, ikke ødelegges ved å flytte E6. Vi viser for øvrig til punktet om Arealstrategi på side 11.

ONF mener E6 må ligge der den er i dag, og at man ikke må legge bort planene om en kulvert gjennom Oppdal sentrum.

Rv.70 deler sentrum i to, og vi vet det er uheldige situasjoner med sårbare myke trafikanter i den forbindelse. Det må jobbes med en mer trafikksikker løsning for RV.70.

For å styrke sentrumsutvikling basert på et sterkt handels- og reiselivssentrum er behovet for parkeringsplasser vesentlig. Vi er selvsagt positiv til å lage sentrum triveligere, men hvis dette vil gå på bekostning av parkeringsplasser kan vi fort oppleve en fragmentering av sentrum som vil være svært negativt. For ordens skyld: ONF har lenge arbeidet for å få innført korttidsparkering i Oppdal sentrum og vi er også positive til planene rundt et parkeringshus ved Rådhuset når brannstasjonen flyttes.

Oppdal kommune må fremdeles være en pådriver for et godt togtilbud til og fra Oppdal. I tillegg må det arbeides aktivt for å få gjennomført over- eller undergang fra sentrum til Fritidsparken.

Diverse

Næringslivet ønsker at sentrumsgata skal kunne brukes slik at det skapes liv og røre i sentrum. Pr. i dag er det begrensede muligheter til dette. Ønsker Oppdal kommune å bidra til bedre rammebetingelser for bruk av sentrumsgata til aktiviteter?

Det må fokuseres på hvordan Oppdal Kommune skal opprettholde/øke sine inntekter fremover. For å gjøre dette, er utvikling av næringslivet og gode boforhold viktige faktorer.

Det må tilrettelegges for etablering av ny industri i Oppdal.

Under Satsingsområde 2 (s.13) savner vi at man tar stilling til klimaendringer, hvordan man vil forholde seg til evt. framtidig muligheter for utvinning av f.eks. mineraler. Behovet for elektrisk kraft øker. Kommunen bør ha en mening om hvordan man kan øke strømproduksjon med vind- og solenergi samt oppgradering av mindre vannkraftverk som ikke er i drift i dag.

Under Arealstrategi s.14 kulepunkt 3 bør man ta stilling til om man skal kunne bygge høyt og ikke bare tett. Det vil være nødvendig å utvikle Oppdal sentrum også i høyden.

Under Arealstrategi side 16 står det: «Ikke bygge ned dyrket mark, dyrkbar mark og innmarksbeite. Dette kan etter vår mening komme i konflikt med sentrumsutvikling og «Regionmotor». Man bør definere hva som veier tyngst i utviklingen av strategisk viktige områder. Vi registrerer med glede at dokumentet nevner behovet for boliger og at Oppdal kommune vil legge til rette for dette.

Mål 10 Regionmotor:

«Stimulere til et mangfoldig og robust næringsliv». Her kreves et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv samt at næringslivets rammebetingelser vektlegges. Dialogen mellom kommune og næringsliv må styrkes med flere/større ressurser.

«at Oppdal brukes som testarena for nye løsninger». Hva innebærer dette i praksis? Tar kommunen på seg en risiko som avlaster initiativtaker?

Under punktene «Alle kan bidra» savner vi muligheter gjennom utdanning og hvordan kommunen kan bidra til å utvikle gode utdanningstilbud.

Under mål 11 stusser vi over punktet «Konkurransedyktig lønnsutvikling for å sikre kompetanse». Mener man at Oppdal kommune skal ligge på lønnsnivå med bykommuner som Oslo og Trondheim eller privat næringsliv?

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

Erik Sæther

Styreleder

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2023