OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Innspill til høring om parkeringsløsning

Oppdal kommune

Inge Krokanns vei 2

7340 Oppdal

 

Oppdal 17. februar 2017

 

INNSPILL TIL HØRING OM PARKERINGSLØSNING FOR OPPDAL SENTRUM

Det vises til utsendt plan for parkering i Oppdal sentrum – «Oppdal sentrum – parkeringsutredning II». Oppdal Næringsforening ønsker å komme med følgende innspill:

Parkeringsordning

Etter vårt syn vil avgiftsbelagt parkering være svært uheldig for Oppdal som handelssentrum. Det vil undergrave vår konkurranseevne overfor andre, nærliggende handelssentra og sannsynligvis medføre nedgang i handelsomsetningen og tap av arbeidsplasser. I tillegg vil avgiftsbelagt parkering være svært konkurransevridende internt i Oppdal og sannsynligheten er stor for at nye næringsetableringer vil skje utenfor sentrumskjernen og dermed undergrave arbeide med å skape et fortettet Oppdal sentrum.

Vi ser heller ikke behovet for parkeringshus pr. i dag. Dette er kostbare løsninger som sannsynligvis ikke vil være regningsvarende og som i tillegg ofte er estetisk svært skjemmende i bybildet. Så lenge ingen er villig til å ta investeringsløftet og den økonomiske risikoen med drift av et slikt anlegg, er det ingen mening i å vedta utbygging av parkeringshus.

ONF ser imidlertid ikke bort fra at tidsbegrenset parkering som foreslått i den utlagte planen kan være en nyttig løsning for sentrum. Vi er imidlertid skeptiske til deler av de foreslåtte tiltak særlig fordi det mangler faktagrunnlag for forslagene.

Ansatteparkering/dagparkering

Oppdal er en vidstrakt kommune der mange som arbeider i sentrum er helt avhengig av bil for å komme seg på arbeid da vi ikke har noe relevant kollektivtilbud. Det er selvfølgelig ikke en forutsetning at man må parkere «på trappa» på arbeidsplassen, men det vil være et behov for parkeringsplasser i rimelig avstand fra arbeidsplassene. Vi savner en kartlegging av behovet for ansatteparkering. Dette behovet må fastsettes før man kan starte den videre planleggingen, hvis ikke vil man bare flytte parkeringsproblemet fra næringsdrivende innenfor grensen for tidsparkering til de utenfor.

Det er pekt på parkeringsplassene ved Oppdal Medisinske Senter/Oppdal Treningssenter i forbindelse med slik parkering. Er vi sikre på at dette er en god løsning med hensyn til trafikksikkerhet (ikke utredet)? Det vil medføre vesentlig økt trafikk i et område som er skolevei for mange barn og unge og i en tidssone hvor disse er på vei til skolen. I tillegg er området mye brukt av aktiv ungdom på ettermiddagstid (idrettsanlegg, skatepark osv). Et av argumentene for ikke å legge ny brannstasjon til «klokkesvingen» i Inge Krokanns veg, var trafikksikkerhet. Større trafikk til parkeringsplassene i området vil etter vår vurdering gi en enda større risiko for ulykker.

Ut fra ovenstående mener vi at det bør vurderes soner for dagparkering innenfor grensene for tidsparkering.

Parkeringsbehov

I midtuke er ikke parkeringsforholdene vanskelige i Oppdal sentrum. I utgangspunktet vil det kun være behov for tidsbegrenset parkering fredager, lørdager, vinterferie, påske og sommerferie. Det bør utredes om det er mulig å tilrettelegge tidsbegrenset parkering i disse tidssonene.

I forbindelse med omleggingen av E6 vil Oppdal få en sentrumsgate som vi ønsker skal myldre av folk. Gjestene som kommer til Oppdal kommer stort sett med bil. Disse er helt avhengig av lett tilgjengelige og synlige parkeringsmuligheter. Målet er at våre gjester skal oppholde seg i sentrum over lang tid, med besøk både i butikker, restauranter, kulturhus/badeanlegg osv. Vi kan ikke se at dette er utredet i tilstrekkelig grad i det utsendte høringsforslaget.

Bobilturisme er i sterk vekst og en attraktiv målgruppe for Oppdal. Mens vi ser at andre tettsteder/byer legger til rette for denne målgruppen i sentrum er forslagene i høringsutkastet ikke tilfredsstillende løsninger. Her må det tas mer offensive grep. Næringslivet i Oppdal har lenge ønsket å få ta del i planleggingen av disse mulighetene.

Det samme gjelder parkering ved store arrangement. Behovet for parkering er ikke analysert, bare vist til at tilfeldig, ledige områder kan tas i bruk. Sannsynligvis er ikke dette nok og dermed skapes et kaos når gjestene våre må flytte bilen hver tredje time. Det er heller ikke foretatt en analyse av å oppheve tidsbegrenset parkering i forbindelse med slike arrangement.

Konklusjon

Det legges fram positive innspill til framtidig parkeringsforhold i Oppdal sentrum. ONF er også positive til de foreslåtte tiltak for syklende.

Men det utsendte høringsforslaget er etter vår mening ikke godt nok gjennomarbeidet og bygger ikke nok på konsekvensanalyser og nødvendig faktagrunnlag. Vi anbefaler derfor å leie inn fagkompetanse til å videreutvikle planen som pr. i dag ligger ute til høring.

 

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

 

 

Stein Mellemseter                                                        Morten Olsen

Styreleder                                                                         Leder Faggruppe handel og service

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024