OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Innspill planprogram (23.2.2018)

Oppdal Kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

 

Oppdal 23. februar 2018

 

INNSPILL I FORBINDELSE MED PLANPROGRAM, KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2029

 

Oppdal Næringsforening har ved tidligere høringer uttalt seg om parkeringsløsninger for Oppdal sentrum.

Kommunestyrets vedtak i sak PS 18/20 ble som følger:

Kommunestyret ber rådmannen gjenoppta arbeidet med parkeringsutredningen, jfr. kommunestyrets vedtak av 05.04.17. sak 17/29.

Spesielt ønsker kommunestyret å få utredet muligheten for etablering av parkeringskjeller/parkeringshus på aktuelle arealer i sentrumsområdet. Det forutsettes et samarbeide mellom Oppdal kommune, Innovasjonssentret og aktuelle næringsaktører der arealbruk, organisering, økonomi/finansiering avklares. Utredningen gjennomføres om nødvendig ved hjelp av innleid ekstern fagkompetanse.

Kommunestyret ber om at arbeidet legges opp på en slik måte at dette ikke forsinker prosessen med etableringen av Innovasjonssenteret.

Arbeidet følges opp gjennom behandling i Bygningsrådet og Formannskapet før sluttbehandling i kommunestyret.

 Oppdal Næringsforening vil påpeke viktigheten av at fremtidige parkeringsløsninger blir utredet med hensyn til behov for løsninger i hele Oppdal sentrum og at framtidig parkeringsbehov analyseres med utgangspunkt generell vekst i Oppdal og i hyttemarkedet.

Vi vil også henvise til kommunestyrets vedtak av 5.april 2017 som bl.a. lyder:

  • Næringslivet inviteres til dialog i arbeidet med parkeringsløsninger for Oppdal sentrum for å se på helhetlige løsninger.

  • Oppdal kommune avklarer behov med de aktørene som har service- og beredskapskjøretøyer i parkeringssona, med mål om å få til en god løsning for disse.

  • Kommunestyret vedtar en videre utredning av parkering i sentrum. Prosjektet utvides til å innbefatte et mulighetsstudium med en ekstern aktør.

Oppdal næringsforening ber om at disse innspillene tas hensyn til i det videre planarbeidet.

 

Med vennlig hilsen

Stein Mellemseter

Oppdal Næringsforening

Styreleder

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024