OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Hovedstyret

FRA VEDTEKTENE:

 

§10 STYRETS SAMMENSETNING Styret skal ha følgende medlemmer • styreleder • nestleder • styremedlemmer Lederne av Faggruppene skal være styremedlemmer.

Ordfører og rådmann har møte- og talerett.

Funksjonstid for alle i styret, inkludert styreleder er 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Av disse må styreleder eller nestleder være til stede. Ved stemmelikhet har Styreleder dobbeltstemme.

§11 STYRETS OPPGAVER Styret skal lede foreningen i samsvar med vedtektene, og etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Aksjelovens bestemmelser anvendes analogt så langt de passer i forhold som ikke er beskrevet i vedtektene.

Styret utarbeider budsjettforslag overfor generalforsamlingen og har ansvaret for den økonomiske oppfølgingen av dette. Styret har fullmakt og plikt til å forelegge saker til høring hos naturlige samarbeidspartnere. Styret skal føre møteprotokoll. Styreleder har møte- og talerett i alle Faggrupper, utvalg, prosjekt- eller arbeidsgrupper

§12 FAGGRUPPER Nye Faggrupper som ønskes etablert kan på hvilket som helst tidspunkt foreslås overfor styret for godkjenning. Hver faggruppe skal velge en styringsgruppe, bestående av leder og et nødvendig antall medlemmer. Valg i faggruppene skal rapporteres til styreleder i ONF senest 3 uker før generalforsamling..

Styringsgruppene er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024