OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Generalforsamling

- 2023

Fra vedtektene:

§5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og skal holdes innen 1.juli hvert år. Generalforsamlingen varsles med 1 måneds varsel.

Forslag fra medlemmene må være styret skriftlig i hende senest 3 uker før generalforsamlingen.

Innkalling til generalforsamling med saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene som e-post, senest 14 dager før Generalforsamling.

Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall med unntak for: – vedtektsendringer, jfr. § 15 –  oppløsning, jfr. § 18

§6 REPRESENTASJON PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Hvert medlem kan delta med flere representanter på generalforsamlingen, men har kun en stemme. Unntatt fra dette gjelder når medlem eier (har aksjemajoritet) og representerer flere bedrifter. Oppstår det tvil om hvem som har stemmerett, eller lar eieren seg representere ved fullmektig, skal representasjonen dokumenteres gjennom skriftlig fullmakt.

§7 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

 1. Godkjennelse av saksliste

 2. Valg av møteleder og sekretær

 3. Valg av to personer til å skrive under protokollen

 4. Godkjennelse av årsberetning og revidert regnskap

 5. Fastsettelse av kontingent

 6. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte i foreningen

 7. Fastsettelse av budsjett for kommende år

 8. Valg av

  • styreleder for to år– nestleder for 2 år

  • valgkomité for to år, leder velges hvert år

  • valg av revisor for ett år

 9. Behandling av innkomne forslag

§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller 1/5 av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for.

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024