OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Fellesgoder årsrapport 2021

ÅRSRAPPORT

FELLESGODER OPPDAL AS

2021

I Masterplan for Oppdal pekes det på finansiering av fellesgoder som en grunnleggende forutsetning for videre vekst og verdiskapning i Oppdal. Oppdal Næringsforening opprettet derfor i 2015 prosjektet Finansiering av fellesgoder i samråd med Oppdal kommune. Aktiviteten ble i 2019 overført til Fellesgoder Oppdal AS, et selskap som er heleid av ONF.

Fellesgoder

Fellesgoder er en økonomisk betegnelse på ikke-kommersielle tjenester som kort fortalt: «alle ønsker, men ingen vil betale for».

Det er forskjellige måter å finansiere disse tjenestene på. Det kan være kommunalt finansiert eller finansiert av store næringsaktører. I Oppdal er det valgt en løsning der felleskapet (kommune og næringsliv) spleiser på disse tjenestene.

I forbindelse med gjennomføringen av Masterplanen utviklet Menon Economics en modell for finansiering av fellesgoder i Oppdal (se vedlegg 1).

Følgende tiltak er definert som fellesgoder i Oppdal:

  1. Preparering av skiløyper

  2. Tilrettelegge løyper for sykkel og vandring

  3. Trivelig sentrum (Miljøprosjektet)

  4. Vertskapsfunksjonen inkl. turistkontor

  5. Felles markedsføring

Finansiering

Pr. 31.12.2021 var det signert 110 avtaler med bedrifter og grunneiere/utviklere av fritidseiendommer. Aldri har så mange bedrifter deltatt i finansieringen. Ved utgangen av forrige treårs periode var tilsvarende tall 100. Totalt bidrag fra næringslivet i 2021 var kr 1 765 000 og fra Oppdal kommune kr 2 435 000. Vedlegg 2: Årsregnskap for Fellesgoder Oppdal AS.

Resultater

Fellesgodefinansiering har vært en nøkkel for vekst og utvikling av reisemålet Oppdal.

Preparering av skiløyper

Et godt løypenett er helt avgjørende for utviklingen av Oppdal som reisemål. Før man startet med finansiering av fellesgoder ble det brukt ca kr 900 000 til preparering av skiløyper. Tilsvarende tall i 2021 var godt over 2 mill kr. Av dette ble 2 mill. tilført fra Fellesgoder Oppdal AS. Se mer i vedlegg 3.

Visit Oppdal

er kommet i drift og ivaretar vertskapsfunksjon (inkl. turistkontor) samt felles markedsføring. Dette er funksjoner som var nesten totalt fraværende før fellesgodefinansieringen ble iverksatt. I fjor brukte Visit Oppdal over 2 mill kr. og 1,561 mill av dette ble finansiert gjennom Fellesgoder Oppdal AS. Se mer i vedlegg 4.

Miljøprosjektet

Prosjektet består av

Gartnertjenester som vedlikeholder grøntarealer og busker og trær

Miljøpatruljen som plukker søppel i sentrum

Regelmessig feiing av sentrale punkt i Oppdal sentrum

Vinterbelysning

Prosjektet blir i sin helhet finansiert av Fellesgoder Oppdal AS. Se vedlegg 5.

Sykkel og vandring i Oppdal.

Prosjektet er i en startfase og sti- og løypeplan vil danne grunnlaget for det videre arbeidet. Prosjektet fikk ikke tilført midler i 2021.

Ny avtaleperiode

Avtaler med næringslivet signeres i 3-års perioder. I 2022 starter en ny periode. Pr. april 2022 er 90 avtaler signert med bedrifter. Et vesentlig høyere antall enn på tilsvarende tidspunkt i forrige 3-års periode.

Administrasjon

Styret i Fellesgoder Oppdal AS består av:

Stein Mellemseter, arbeidende styreleder

Ola Røtvei, nestleder

Geir Arild Espnes, Oppdal kommune

Siri Mette Furnes, ONF

Bjørn Sætrom, ONF prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu

Styret og eier Oppdal Næringsforening, er opptatt av at tilførte midler i selskapet i størst mulig grad skal benyttes til operative tiltak. Administrasjonskostnadene er derfor holdt på et meget lavt nivå også i 2021 (5% av totale kostnader).

Oppdal 30. mai 2022

_____________________ ____________________ ______________________

Ola Røtvei Stein Mellemseter Geir Arild Espnes

Nestleder Styreleder Styremedlem

______________________ ______________________

Siri Mette Furnes Bjørn Sætrom

Styremedlem Styremedlem

Vedlegg 1: Modell finansiering fellesgoder i Oppdal

Vedlegg 2: Årsregnskap 2021 Fellesgoder Oppdal AS

Vedlegg 3: Årsrapport preparering av skiløyper

Vedlegg 4: Årsrapport vertskapsfunksjonen/Felles markedsføring (Visit Oppdal)

Vedlegg 5: Årsrapport Miljøprosjektet

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2022